" بی هاو کو " گروه بازرگانی ایران و آلمان ۷ - ۸۸۲۰۱۶۹۵ - ۰۲۱